Průběh měrných spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

 

Průběh počtu denostupňů

Porovnáním denostupňů lze zjistit náročnost v jednotlivých letech na množství dodaného tepla pro ústřední vytápění. Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměrné vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18 oC) a průměrné teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů ČHMÚ stanice Mošnov). Vyšší hodnota představuje chladnější zimu.

Kalendářní rok 2015 byl mírně teplejší, než je průměr za posledních 20 let, přičemž průběh počtu denostupňů je uveden v grafu, ze kterého vyplývá, že průměrná hodnota tohoto ukazatele je za posledních 20 let 3190. V roce 2015 je počet denostupňů ve výši 2913, tedy obdobně jako v letech 1999, 2007-2009 a 2011. K těmto rokům se dají porovnávat některé dále uvedené ukazatele.

 

 

Měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů v GJ/m2/rok

 

Měrná spotřeba tepla pro vytápění nám říká, jaké množství tepla se spotřebuje za rok na 1 m2 vytápění bytu, do kterého dodává teplo naše společnost.

Množství spotřebovaného zboží či služby je neméně důležité než jednotkové ceny či platby za služby. Jak je uvedeno výše v grafu, byla v roce 1996 průměrná měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde je dodavatelem DISTEP a.s., na hodnotě 0,71 GJ/m2/rok. Od té doby se dařilo především racionalizací dodávek a revitalizacemi domů postupně měrnou spotřebu snižovat až na 0,23 GJ/m2/rok v roce 2015, přičemž má na tyto hodnoty vliv i skutečnost, jak je který rok chladný. Srovnáme-li dva teplotně téměř stejné roky 1999 a 2015, poklesla měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění za toto období z 0,52 na 0,23 GJ/m2/rok.

DISTEP a.s. realizovala postupně kroky vedoucí k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. Vložila nemalé prostředky do montáže regulační techniky, která má zásadní vliv na hospodárné nakládání s tepelnou energií. Průběžně modernizovala svá zařízení, přičemž vnější část sekundárních rozvodů tepla je téměř celá rekonstruována úspornou technologií předizolovaného potrubí. Lze konstatovat, že proces finančně náročnější obnovy a modernizace technologického zařízení DISTEP a.s. je završen. Díky používání kvalitního materiálu a zařízení jsou všechny části rozvodného tepelného zařízení ve velmi dobrém stavu, schopném dlouhodobě zajistit spolehlivou a ekonomickou dodávku tepelné energie.

Měrná spotřeba tepla pro vytápění klesá také vlivem postupného zateplování a výměny oken u odběratelů. Jedná se o průměrné hodnoty za všechny skupiny bytů za celé město, kam dodáváme tepelnou energii, přičemž měrné spotřeby v jednotlivých domech se mohou lišit.

 

Měrný náklad na vytápění bytů v Kč/m²

 

Srovnáme-li měrné náklady na vytápění na 1 m² bytové plochy vytápěné společností DISTEP a.s., pak zjistíme, že téměř při každoročním zvyšování jednotkové ceny tepelné energie nedochází pouze k navyšování ročních nákladů na vytápění bytů, ale např. od roku 2010 se náklady jen snižují.

V roce 2015 byl náklad na vytápění bytů 123,71 Kč/m², což je od roku 1996 nejnižší náklad, i když se jednalo o kalendářní rok mírně teplejší, než je průměr posledních dvaceti let. Teplotně srovnatelné s rokem 2015 byly roky 1999, 2007-2009 a 2011, kdy byly náklady na vytápění bytů v těchto létech 169, 166, 173, 178 a 164  Kč/m². Jedná se o průměrné hodnoty za všechny byty ve Frýdku-Místku vytápěné společností DISTEP a.s., přičemž měrné náklady na vytápění se mohou v jednotlivých domech lišit. Celkově se dá říct, že při stejně chladném roku měrný náklad na vytápění stále klesá, a to je mimo jiné způsobeno i tím, že naše celkové stálé náklady a zisk v cenách tepelné energie mají převážně klesající tendenci.

 

Průměrný náklad v Kč na vytápění bytu 55 m²

 

Pokud se náklady v Kč na 1 m² bytové plochy přepočítají na průměrný byt o výměře 55 m², pak náklady na vytápění bytů mají výše uvedený průběh. Pro lepší představu o nákladech na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s. jsme zvolili byt o vytápěné ploše 55 m², což zhruba odpovídá dvoupokojovému bytu. Je třeba si uvědomit, že zde uvedené náklady jsou náklady pouze na vytápění (bez teplé vody).

 

Stálé náklady a zisk v ceně tepelné energie

Naše celkové stálé náklady a zisk v cenách tepelné energie jak pro ústřední vytápění, tak pro teplou vodu, mají převážně klesající tendenci. Výrazný pokles byl dosažen mezi rokem 2014 a 2015 a to o více než 24 milionů korun vyjádřeno v cenách bez DPH. Jde o výsledek společného snažení managementu společnosti DISTEP a vedení města Frýdek-Místek. Domácnosti, které samozřejmě platí i daň z přidané hodnoty, tak ušetřily celkově téměř 23 milionů korun, což činí úsporu průměrně 1 245 korun na bytovou jednotku. Tyto úspory nesouvisí s teplotním průběhem kalendářního roku a promítnou se i do dalších let. I pro rok 2016 se nepředpokládá výrazné zvyšování stálých nákladů a zisku v cenách tepelné energie.

 

 

Cena tepelné energie za rok 2015

Kromě výše zmíněných stálých nákladů a zisku společnosti DISTEP vstupují do cen tepelné energie jak nakupovaná tepelná energie, tak elektrická energie. Tyto dvě položky tvoří v ceně tepla 70,36 procent. Zbylých 29,64 procent je na rozdíl od nakupovaných položek schopna společnost DISTEP ovlivnit. Jde o stálé náklady, jakými jsou mzdové náklady, opravy a údržba, odpisy majetku výrobní a správní režie a zisk, jejichž výše není závislá na náročnosti otopného období. Průběh teplot ale ovlivňuje jednotkovou cenu tepelné energie a to tak, že když je mírná zima zvyšuje se jednotková cena. Odběratelé však mohou mít celkové platby nižší. To platí i opačně, když je tuhá zima, je jednotková cena nižší ale odběratelé zaplatí více. Platby za teplo za rok 2015 jsou výjimečné tím, že i když byl kalendářní rok chladnější, než rok 2014, zaplatí odběratelé podstatně méně než za rok 2014 a to především vlivem realizovaných úsporných opatření ve stálých nákladech DISTEP.

 

Průměrná výsledná cena tepla pro rok 2015: 522,73 Kč/Gj bez DPH

 

Graf průměrné výsledné ceny tepelné energie pro rok 2015 zobrazuje procentní poměr nákladů na nákup energií a stálých nákladů v kalkulaci ceny tepelné energie. Jde o průměrnou cenu za dvě úrovně předání a to úroveň ze sekundárních rozvodů tepla a z centrální předávací stanice.

Při případném srovnávání nákladů na vytápění v různých lokalitách v ČR nelze srovnávat jednotkové ceny za GJ, nýbrž je nutno si vždy ověřit celkové roční náklady, které odběratelé za teplo pro vytápění a za teplou vodu skutečně zaplatí.