DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání:

nebytový prostor v budově v k. ú Místek, ulice 17. listopadu, č. p. 2186, stavba občanského vybavení, na pozemku p. č. 1535/19, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. 3129 pro k. ú. Místek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

Jedná se o nebytový prostor s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím o ploše 351,2 m2. Užívání prostor musí schválit stavební úřad podle plánovaného záměru. Prostor nesmí být užíván jako restaurační zařízení nebo zařízení s obdobným provozem.

Minimální nájemné je stanoveno ve výši 20.000,-- Kč/1 měsíc.

V nájemném nejsou zahrnuty náklady na energie (vodné a stočné, teplo a teplá voda, elektřina), plyn do budovy není zaveden.

Prohlídka nebytového prostoru je možná po telefonické domluvě - Eliška Zientková – tel. 558 442 114.

 Obsah a pokyny pro podání nabídky:

V nabídce uveďte nabízenou výši nájmu za 1 měsíc a plánovaný účel nájmu.

 Nabídku doručte nejpozději do 28. 2 2019 do 8:00 hod. na adresu DISTEP a.s., Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, a to osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 – 13.00 hod., poslední den pro podání nabídek do 8.00 hod. nebo zašlete na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem „Pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 2186 na ul. 17. listopadu v k. ú. Místek“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT.

 DISTEP a.s. si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění nabídek, právo vyzvat k úpravě nabídek, právo nabídkové řízení zrušit i bez uvedení důvodů, právo uzavřít smlouvu s kterýmkoli z uchazečů a právo odmítnout všechny nabídky. V případě rovnosti v jediném hodnotícím kritériu nejvyšší nabídkové ceny je DISTEP a.s. oprávněn opětovně oslovit zájemce, kteří podali shodnou nabídku, aby ji podali znovu a upravili ji. V případě další opakující se rovnosti nabídek je pak zadavatel oprávněn použít systém losování, a to za přítomnosti minimálně dvou nestranných svědků.

DISTEP a.s. zároveň upozorňuje, že veškeré náklady na zpracování nabídek ponesou jednotliví zájemci.