DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na prodej nemovitého majetku:

Dva objekty bez čísla popisného v k. ú Sviadnov,  stavby občanského vybavení na pozemku parc. č. 2307/47 a pozemku parc.č. 2307/49,  to vše zapsáno na LV č. 591 pro k.ú. Sviadnov, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek. Stavby nejsou součástí pozemků.

 V současné době jsou objekty využívány jako dílny a garáže.

Upozorňujeme na skutečnost, že se jedná o stavby na cizím pozemku v areálu jiného podniku, kdy majitel tohoto areálu i pozemků odmítá naší obchodní společnosti pozemky pod stavbou odprodat. Rovněž příjezd k výše uvedeným nemovitostem je přes pozemky téhož vlastníka a v současné době je zajištěn nájemní smlouvou.

 

Bližší informace o uvedených nemovitostech poskytne Ing. Eliáš na tel. č. 603 210 194. 

Obsah a pokyny pro podání nabídky:

-        Nejnižší nabídková cena je 1 600 000,-- Kč

-        Nabídku doručte nejpozději do 5. 2. 2018 do 8:00 hod. na adresu DISTEP a.s., Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, a to osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 – 13.00 hod., poslední den pro podání nabídek do 8.00 hod. nebo zašlete na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem „Prodej nemovitého majetku v k. ú. Sviadnov“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT.

DISTEP a.s. si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění nabídek, právo vyzvat k úpravě nabídek, právo nabídkové řízení zrušit i bez uvedení důvodů, právo uzavřít smlouvu s kterýmkoli z uchazečů a právo odmítnout všechny nabídky.

DISTEP a.s. zároveň upozorňuje, že veškeré náklady na zpracování nabídek ponesou jednotliví zájemci.